TRA CỨU THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ
Muốn tra cứu thông tin về người nộp thuế , nhấn vào đường link dưới :

http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Khoi-chuc-nang/Tra-cuu/Thong-tin-ve-nguoi-nop-thue?&location=TCT